shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Gemeenten zetten in op preventie

Vroegtijdige schoolverlaters, kindermishandeling, psycho-sociale problematiek: als gemeente kunt u inzetten op het preventief bestrijden van deze en andere psycho-sociale problematieken van leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs. Dit voorkomt langdurige hulpverlening en we zien dan ook dat vraag naar effectieve weerbaarheidstrainingen steeds groter wordt. Als stichting zijn we er dan ook trots op dat wij in samenwerking met de gemeenten, basisscholen en partners zoveel kinderen, op een laagdrempelige manier hebben kunnen ondersteunen. Jaarlijks bereiken we meer dan 1900 bovenbouw kinderen, en we zijn er trots op dat we velen van hen hebben kunnen helpen bij het creëren van een veiligere omgeving en het versterken van hun persoonlijke weerbaarheid.

 

Preventief jeugdbeleid

Voor het geven van trainingen als het MKP ontvangt Vechterweerd subsidies vanuit meerdere gemeenten in de regio (onder meer van de gemeente Zwolle, Hattem, Oldebroek en Zwartewaterland). Ook subsidieert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Marietje Kessels Project. De gemeenten die deelnemen zetten in op een integraal en preventief jeugdbeleid en investeren daarmee in de toekomst van de kinderen. Alle basisscholen uit de deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van de trainingen.

 

Stichting Vechterweerd onderstreept het belang om te investeren in de sociale omgeving van kinderen. Het systeem wordt dan ook altijd betrokken. Om dit te bereiken stimuleren onze trainers de samenwerking tussen school, ouders, kinderen en omgeving. Denk daarbij aan ouderavonden, gezamenlijke ouder en kind lessen om bijvoorbeeld een goede transfer van het geleerde naar de verdere leefwereld van het kind te maken, betrokkenheid sportdagen, actieve input vanuit ouders en regelmatige terugkoppelingen. Dat vraagt natuurlijk om goede samenwerking en een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat is waar wij al meer dan tien jaar in staan en onze ervaring het verschil maakt.

Daarnaast is het belangrijk om preventief beleid op basisscholen te implementeren. Vechterweerd is een betrokken partner van meerdere gemeenten. Daarom fungeert de stichting voor ruim dertig scholen als vraagbaak rondom de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen op school en bieden wij na intern overleg op de school ook individuele trainingen aan op deze basisscholen wanneer kinderen net even wat extra's nodig zijn.  In de gemeente Zwolle neemt stichting Vechterweerd deel aan het preventienetwerk, ter bevordering van een integrale samenwerking tussen partners jeugdzorg. Hard nodig want samen maken we het verschil! 

 

Laagdrempelig

Het MKP maakt het mogelijk om laagdrempelig, op de scholen zelf, bij alle kinderen in te zetten op de ontwikkeling van:

·      Opgroeien

·      Zelfbewustzijn

·      Participatie

·      Zelfvertrouwen

·      Signalering kindermishandeling

 

In dit opgroeiproces ontwikkelen kinderen een beeld over zichzelf en hun plaats in de wereld. In de psychologie wordt dit ook wel “zelfconcept” genoemd, wat ook voor zelfbeeld staat. Dat is precies waar onze trainingen aan bijdragen. Daarbij gaat het erom dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en leren omgaan met stress, tegenslagen en alledaagse problemen. Deze horen bij het leven en dat vraagt soms de nodige veerkracht van een kind. De weerbaarheidstraining het Marietje Kessels Project helpt kinderen om die emotionele veerkracht te ontwikkelen, wat hen in staat stelt deze uitdagingen aan te gaan.

Doordat er binnen het Marietje Kessels Project gewerkt wordt aan het vergroten van de zelfreflectie, emotieregulatie, zelfwaardering en assertiviteit vergroten kinderen hun zelfbewustzijn. Doordat de training juist inzet op al deze aspecten leren kinderen zichzelf beter kennen, begrijpen en natuurlijk waarderen. Vanuit dit ontwikkelde zelfvertrouwen kunnen kinderen bewuste keuzes maken die in lijn zijn met hun eigen behoeften en waarden. Dit versterkt het vermogen om zichzelf te uiten en op te komen voor zichzelf, wat uiteindelijk bijdraagt aan hun algemene welzijn en weerbaarheid.

Weerbaarheid en participatie zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. Wanneer kinderen weerbaar zijn, zullen ze gemakkelijker deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten en zichzelf vaker op een positieve manier kunnen uitdrukken. Deze participatie is belangrijk omdat het hen weer helpt zelfvertrouwen op te bouwen, sociale vaardigheden te ontwikkelen en hun eigen stem te vinden. Weerbare kinderen hebben daarnaast meer tools om te gaan met kritiek en teleurstellingen, waardoor ze ook minder snel uitvallen bij activiteiten en minder snel ontmoedigd raken door situaties die zich voordoen tijdens het deelnemen aan sociale activiteiten.

Zoals hierboven reeds benoemd is, zetten we met het Marietje Kessels Project vol in op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kinderen. Een kind met een gezonde eigenwaarde, heeft een positief beeld van zichzelf en is zich bewust van zijn of haar eigen capaciteiten en kwaliteiten. Dit vergroot het geloof in jezelf en maakt dat kinderen beter in staat zijn uitdagingen aan te gaan en keuzes kunnen maken waar ze ook echt achter staan.

 

Kinderprotocol Meldcode

Vechtweerd is betrokken bij het Kinderprotocol Meldcode. De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 in werking getreden. Deze wet verplicht beroepskrachten de Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld of kindermishandeling. Vechterweerd heeft zich gespecialiseerd in het signaleren van en bespreekbaar maken van deze signalen en evalueert jaarlijks met betrokken partners.

 

Veilige schoolomgeving

Rondom de wet Sociale veiligheid heeft stichting Vechterweerd een adviserende en uitvoerende rol. Deze wet verplicht scholen om pesten effectief aan te pakken. Het levert een belangrijke bijdrage aan een veilige schoolomgeving, iets waar alle kinderen en jongeren recht op hebben. Nog teveel kinderen worden slachtoffer van pesten. Vechterweerd pleit voor een structurele aanpak en draagt hieraan bij door het verzorgen van evidence based psycho-sociale weerbaarheidstrainingen in het onderwijs. Waarbij de accenten kunnen liggen op het vergroten van het vertrouwen in elkaar, het verbeteren van de sfeer in de klas en het zorgen voor meer openheid en respect.
Met het Marietje Kessels Project richt de stichting zich op drie pijlers: Individuele groei bij de kinderen, het meegeven van handvatten aan docenten en het creëren van een positieve groepsdynamica in de klas.

 

gemeente_zwolle.png    logo_zwartewaterland_.png  RO_VWS_RIVM_Logo_Homepage_nl.png 

download_hattem.jpeg Logo_SKW.jpg input.png

IMW regio Tilburg