shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Marietje Kessels Project 

In een tijd waarin grensoverschrijdend gedrag, preventie en gelijke kansen regelmatig in het nieuws zijn, hebben we de afgelopen jaren met veel succes de weerbaarheidstraining ‘het Marietje Kessels Project’ (MKP) in de regio aangeboden.

Met het Marietje Kessels Project hebben we meerdere kinderen op weg kunnen helpen richting een veiligere leefsituatie en het opbouwen van hun persoonlijke weerbaarheid. We hopen dat we ook in toekomst op de steun van gemeente, scholen en partners mogen rekenen, zodat we wederom het verschil kunnen maken in de levens van veel jonge kinderen.

 

Door op basisscholen structureel preventief in te zetten op weerbaarheid, kunnen we kinderen op tijd helpen om zichzelf te beschermen, gezonde keuzes te maken, positieve relaties op te bouwen en het nodige zelfvertrouwen hiervoor te ontwikkelen. Dit zijn vaardigheden voor het leven en daar kunnen ze op terug vallen in verschillende aspecten van hun leven.

 

Verbeter het welzijn en welbevinden van kinderen op de basisschool. Dat is de gedachte die ten grondslag ligt aan het Marietje Kessels Project (MKP). Dit bewezen effectieve trainingsprogramma wordt al meerdere jaren in Overijssel aangeboden door Stichting Vechterweerd en is ontwikkeld voor de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar. Met als belangrijk aandachtspunt een grotere mentale weerbaarheid van de leerlingen. 

 

Voor ‘mentale weerbaarheid’ kan ook worden gelezen: zelfvertrouwen, geloof in je zelf, assertiviteit, doorzettingsvermogen en veerkracht. Wat met het MKP wordt nagestreefd, komt er simpel gezegd op neer dat kinderen goed in hun vel komen te zitten. Het programma wordt aangeboden en uitgevoerd in samenwerking met de gemeente en basisscholen. Ook in het komende schooljaar 2023 – 2024 kunnen alle basisscholen in de regio Zwolle weer deelnemen aan het MKP.  

 

Pijlers Marietje Kessels Project

Het project maakt kinderen weerbaarder tegen machtsmisbruik, maar het leert kinderen ook de grenzen van anderen te herkennen en deze te respecteren. Meisjes en jongens uit de bovenbouw leren hun grenzen aan te geven en nee te durven zeggen, met respect voor henzelf en de ander.

Want als het gaat over weerbaarheid komen vaak de termen veerkracht, zelfvertrouwen en assertiviteit terug. De pijlers van het Marietje Kessels Project zijn dan ook op deze drie termen gebouwd en zij vormen de basis van een weerbaar kind.

Zo blijkt ook, uit verschillend onderzoek, dat kinderen na het volgen van het Marietje Kessels Project beter in staat zijn om te reageren op situaties zoals, tegenslag, teleurstellingen of verlies. De mate waarin je in staat bent om te gaan met deze situaties, bepalen immers de veerkracht van een kind en daar zetten onze trainers vol op in.

 

Doordat hier op de school zelf, met de gehele klas aan gewerkt wordt, heeft het project ook een positieve groepsdynamische impact. Dit begint met het groepsproces, en vooral: het positief beïnvloeden van dat proces – houd rekening met elkaar, leer te vertrouwen op elkaar en ga op een respectvolle manier om met onderlinge verschillen.

 

Zet kinderen in beweging 

Het MKP trainingsprogramma heeft naast een psychologisch, ook een fysiek aspect. Dit onder het motto: zet kinderen in beweging.  De praktijk laat zien dat kinderen het beste leren en zaken het snelste ‘oppikken’ door ze te ervaren. Door het fysieke aspect leren jongens en meisjes dat zij letterlijk kunnen bouwen op elkaar. Zo ontstaat en groeit vertrouwen in henzelf en in een ander.

 

Scholen komen in actie

Bij dit alles speelt de school natuurlijk een centrale rol. Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 2024 – 2025 nodigt Vechterweerd scholen daarom nadrukkelijk uit om deel te nemen aan het project. Net als in voorgaande jaren hebben al veel scholen enthousiast gereageerd op de mogelijkheid deel te nemen aan het project. Benieuwd of de school van uw zoon of dochter zich al heeft aangemeld, vraag het de desbetreffende docent of Intern Begeleider (IB’er) van uw school.

Scholen kiezen vaak voor het Marietje Kessels Project vanwege hun wens om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Bovendien wordt deze weerbaarheidstraining ingezet om de klassensfeer te verbeteren en kinderen voor te bereiden op de overstap naar de middelbare school.

Uit onderzoek onder basisschoolkinderen blijkt dat 11% tot 28% (afhankelijk van de leeftijdsgroep) psychosociale problemen ervaart volgens de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het MKP, met zijn unieke aanpak, biedt kinderen een krachtige impuls. Het stelt hen in staat om zelf het verschil te maken in probleemsituaties, zowel thuis als op school.

Samen zetten we ons in voor het vergroten van de weerbaarheid en het welzijn van onze kinderen, zodat ze met vertrouwen en veerkracht de uitdagingen van het leven kunnen aangaan. Aanmelden voor het Marietje Kessels project kan via ons contactformulier.

   

Stichting Vechterweerd uit Zwolle is door de eigenaar van het MKP, IMW regio Tilburg, officieel gecertificeerd om dit project als enige te mogen verzorgen in de provincie Overijssel en Gelderland. 

n6AuIHpL.jpeg

 

folder Marietje Kessels Project Zwolle.pdf

 

Preventie kindermishandeling

Het MKP maakt het mogelijk om kindermishandeling in een vroeg stadium te signaleren en zo snel mogelijk te stoppen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, de gemeente Zwolle, de gemeente Hattem en de gemeente Zwartewaterland subsidiëren het project. Daardoor is het MKP voor alle scholen haalbaar en kunnen zij hun leerlingen net even wat extra's bieden.

 

Feit is dat alle basisscholen te maken krijgen met kinderen die een vorm van kindermishandeling meemaken. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat dit op een gemiddelde basisschool zelfs een kind per groep betreft. Het realiseren van sociale veiligheid op school kan niet zonder werk te maken van preventie, de meldcode en samenwerking met partners. 

 

Het ligt dan ook voor de hand om kinderen via de school te bereiken met een voorlichtingsprogramma over kindermishandeling. De school is tevens voor veel kinderen een vertrouwde plek. Dit geven de kinderen zelf ook aan: ze vinden de school, de meest geëigende plek om te praten over kindermishandeling. Voorlichting is een van de manieren hoe het Marietje Kessels Project daaraan bijdraagt. 

 

Naar hoe deze voorlichting op een juiste manier te geven is veel research gedaan en een goed voorlichtingsprogramma over kindermishandeling:

  • Leert kinderen wat kindermishandeling is. Kinderen leren onder meer dat verwaarlozing, seksueel misbruik en getuige van huiselijk geweld ook vormen zijn van kindermishandeling.
  • Leert kinderen hoe ze kindermishandeling kunnen (h)erkennen.
  • Leert kinderen dat mishandeling vaak veroorzaakt wordt door een opeenstapeling van problemen bij ouders en dat kinderen nooit zelf schuldig zijn. 
  • Leert kinderen vaardigheden. Waar kun je naartoe, hoe vraag je hulp.

 

Deze voorlichting op basisscholen heeft echt nut. Uit onderzoek naar voorlichting blijkt dan ook dat kinderen die goede voorlichtingsprogramma’s volgen, vaker vertellen aan anderen dat ze te maken krijgen met een vorm van kindermishandeling en zelfs jaren later nog steeds weten wat het is en wat ze kunnen doen. Het is helaas wel zo dat kinderen niet minder worden mishandeld. Wel vertellen deze kinderen er vaker over. Leggen zij de ‘schuld’ van de mishandeling minder bij zichzelf en zoeken zij vaker hulp bij volwassenen. Ze praten ook thuis vaker over bijvoorbeeld geweldloos opvoeden, alleen dit kan al wonderen doen.

In de regio Zwolle hebben de volgende scholen al deelgenomen aan het project:

 

CBS De Kopakker CBS De Zevensprong GBS Op de Hoeksteen
CBS Het Stroomdal OBS Het Palet De JanJasperschool
GBS de Sprankel De Kubus De Paperclip
OBS De Wieden De Toonladder CBS Het Anker
De Heemstraschool De Vlonder SBO het Facet
SBO het Speelwerk De Aremberg CBS De Driemaster
KBS De Wilgenburg SBO de Enkschool CBS de Ichthus
De Klokbeker CBS De Aquarel

Het Carillon

GBS Het Saffier De Aquamarijn CBS De Morgenster
CBS De Zuidster OBS De Toermalijn CBS Talentum
GBS de Zaaier PWA school CBS de Driester
CBS Het Mozaiek Groen van Prinsteren GBS de Schatgraver
CBS het Startblok Sint Andreasschool

Johannes Calvijn

CBS de Duyvenkamp CBS Het Startblok GBS Smaragd 
KBS Sint Andreasschool Timotheüsschool KBS de Boxem

 

Meld u aan voor project via het contactformulier op de website.

 

Effectiviteit

Naar het Marietje Kessels Project is in de laatste jaren veel onderzoek gedaan. Meerdere evaluaties laten positieve resultaten zien. Uit een effectmeting van de GGD in 2008 bleek dat het project een positief effect heeft op de kennis, eigen vaardigheid en attitude van de leerlingen. Hiernaast heeft onderzoek van Hoefnagels e.a. (2014) bijvoorbeeld aangetoond dat door het bekijken van voorlichtingsmateriaal rond het thema kindermishandeling, binnen het Marietje Kessels Project, kinderen in een eerder stadium hulp vragen. Ook is het Marietje Kessels Project in het verleden al onderzocht (Hempel, 2013; Baar et al., 2007; Ince, 2007; Van der Vegt, 2001), toen is het effect van deze weerbaarheidstraining reeds aangetoond met betrekking tot het vergroten van de sociale weerbaarheid.

 

Het Marietje Kessels Project is door het NCJ (Nederlands Centrum jeugdgezondheid) erkend als goed onderbouwd en opgenomen door de erkenningscommissie. Het NCJ coördineert samen met het RIVM de beoordelingen van die interventies op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg.

Handreiking voor het inzetten van preventie arrangement, door het NJI. Een handreiking aan gemeenten die een samenhangend en dekkend preventie- en zorgarrangement willen samenstellen.

 

In 2016 is de effectiviteit opnieuw beoordeeld, waarbij de aanbevelingen van de voorzitter van de erkenningscommissie, prof. dr. Bram Orobio de Castro (Universiteit Utrecht), zijn verwerkt in de wijze waarop het MKP op dit moment door ons wordt aangeboden. In 2017 is er wederom vanuit de universiteit Tilburg nader onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het Marietje Kessels Project. http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=144964

 

Bij het NJI zijn er verschillende lespakketten voor schoolgaande kinderen beschikbaar met informatie over kindermishandeling. Het doel daarbij is in het algemeen de weerbaarheid van kinderen te vergroten door hen te leren hoe ze een probleem kunnen herkennen en wat ze eraan kunnen doen. In Nederland is materiaal bijvoorbeeld ontwikkeld in het Marietje-Kessels Project (Van der Vegt, Diepeveen, Klerks, Voorpostel & De Weerd, 2001). Lees hieronder het onderzoek van Cees Hoefnagels. 

 

https://www.marietjekessels.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/10/Samenvatting-onderzoek-Cees-Hoefnagels.pdf

 

mentale, sociale en fysieke weerbaarheid

Het Marietje Kessels Project bestaat uit twaalf lessen van één uur. Hierbij wordt er getraind op de mentale, sociale en fysieke weerbaarheid. 

 

Binnen het Project wordt gewerkt aan thema’s door ervarend leren via beweging, dus door psycho-fysieke werkvormen. De Duitse pedagoog Kurt Kahn was de grondlegger van het ervaringsleren. Door samen met anderen fysiek bezig te zijn, leert iemand omgaan met sociale verantwoordelijkheid en met spanning tussen vrijheid, zelfdiscipline en integriteit (Jellema&Bosscher 2012).

 

De gedachte die aan het psycho-fysiek werken met groepen ten grondslag ligt, is dat mensen op verschillende manieren leren (doen, kijken, luisteren) en dat daarom met verschillende methoden het beste resultaat bereikt wordt. Deze gedachte wordt ondersteund door onderzoek, vooral programma’s met actieve werkvormen blijken effectiever (Gijs et al., 2009). Met het Marietje Kessels Project bereik je alle kinderen! 

 

Stichting Vechterweerd en de gemeente Zwolle, gemeente Hattem en de gemeente Zwartewaterland organiseren in het schooljaar 2023/2024 een nieuwe ondersteuningsronde voor scholen. Scholen kunnen zich aanmelden voor het MKP via het contactformulier op deze website of via het e-mailadres: info@vechterweerd.nl. Aarzel niet, een intake gesprek is altijd geheel vrijblijvend en het MKP wordt in meerdere gemeenten volledig gesubsidieerd!

 

 

Marietje Kessels Project